tlhIngan Hol

mung ghItlh'a'pedia
Jump to navigation Jump to search


pIqaD

Qo'noS roghvaH 'utlh Hol tlhIngan Hol 'ej maw' tera'ngan vay' jatlhtaH je. Quch yaj Hol tlhIngan Hol 'ej Sun carlos tevez boghta' ghaH 'ej tlhIngan Hol yejHaD loHtaH.