tlhIngan qawHaq

mung ghItlh'a'pedia
(Redirected from Klingon Encyclopedia)
lup: chIj, Qul


tlhIngan qawHaq

wIqIpe'DIya tamta' Internetvogh tlhIngan qawHaq. SoQmoH tlhIngan wIqIpe'DIya nom tlhIngan voDleH je Internetvogh yoDwI' jimmy wales neHbe' tlhInganpu'. Hoch qawHaq Qay tlhIngan lo'wI' 'ej wIqIa lulI’ 'ej tlhIngan qawHaq lulo'ta'.