tlhIngan

mung ghItlh'a'pedia
(Redirected from Klingon)
lup: chIj, Qul
Human qIH tlhIngan

Qo'noS yuQ Dep tlhInganpu'. Human Segh vav jIv chaH 'ej ‘u’ ghatlh lo' chaH. Hoch Segh DungDaq qum loH 'ej yuQjIjQa' je tlhIngan Hol yejHaD lo'.