Hov leng

mung ghItlh'a'pedia
lup: chIj, Qul
Hov leng

cha'SaD DISmey gene roddenberry qunmey ja' bogh tera'ngan qun Hov leng. meqlI' jIvpu' ghaH 'ej maw'voghDaq jaH. tera' Hovtay' poQbe'meH Qu'vatlh Hoch tera'ngan HovQeD De'.